فهرست داوران

1403
No reviwers found
1402
1 - خانم آزاده صادقی
2 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر امیرحسن نیازپور
4 - دکتر مهدی غلامپور - تربیت مدرس
5 - خانم زهرا نعمتی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر غلامحسن کوشکی
7 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
8 - آقای مهدی سمائی - تربیت مدرس
1401
1 - دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
2 - جلیل امیدی
3 - آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
4 - Mohamad Ali Babaei
5 - دکتر مهدی غلامپور - تربیت مدرس
6 - خانم مژگان نعمتی - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر امید رستمی غازانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
8 - آقای مهدی سمائی - تربیت مدرس