فهرست داوران

1402
1 - خانم آزاده صادقی
2 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر امیرحسن نیازپور
4 - دکتر مهدی غلامپور - تربیت مدرس
5 - خانم زهرا نعمتی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر غلامحسن کوشکی
7 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
8 - آقای مهدی سمائی - تربیت مدرس
1401
1 - دکتر Mohsen Eini - Imam Khomeini International University
2 - دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
3 - جلیل امیدی
4 - دکتر حسین آقابابایی
5 - آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
6 - Mohamad Ali Babaei
7 - دکتر مهدی غلامپور - تربیت مدرس
8 - خانم مژگان نعمتی - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر امید رستمی غازانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
10 - آقای مهدی سمائی - تربیت مدرس
1400
1 - دکتر Mohsen Eini - Imam Khomeini International University
2 - دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
4 - حسن پوربافرانی
5 - جلیل امیدی
6 - دکتر عباس تدین - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
7 - دکتر حسین آقابابایی
8 - آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
9 - دکتر امیرحسن نیازپور
10 - دکتر حامد رحمانیان - قوه قضائیه
11 - دکتر باقر شاملو - دانشگاه شهید بهشتی
12 - دکتر مهدی غلامپور - تربیت مدرس
13 - دکتر فریدون جعفری - د. تهران
14 - آقای فیروز محمودی جانکی - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
15 - دکتر مهرانگیز روستائی - دانشگاه ملایر
16 - آقای ابوالفتح خالقی - دانشگاه قم
17 - دکتر مهدی خاقانی اصفهانی - پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
18 - دکتر غلامحسن کوشکی
19 - دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر تهمورث بشیریه