فهرست داوران

1402
No reviwers found
1401
دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر Mohsen Eini - Imam Khomeini International University
دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
حسین شریفی طراز کوهی
جلیل امیدی
دکتر حسین آقابابایی
آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Mohamad Ali Babaei
دکتر مهدی غلامپور - تربیت مدرس
خانم مژگان نعمتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امید رستمی غازانی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
آقای مهدی سمائی - تربیت مدرس
1400
دکتر محمدجعفر حبیب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر Mohsen Eini - Imam Khomeini International University
دکتر روح الدین کرد علیوند - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
حسن پوربافرانی
جلیل امیدی
دکتر عباس تدین - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتر حسین آقابابایی
آقای دکترعباس شیخ الاسلامی - دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر حامد رحمانیان - قوه قضائیه
دکتر باقر شاملو - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهدی غلامپور - تربیت مدرس
دکتر فریدون جعفری - د. تهران
آقای فیروز محمودی جانکی - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دکتر مهرانگیز روستائی - دانشگاه ملایر
دکتر سپیده میرمجیدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای ابوالفتح خالقی - دانشگاه قم
دکتر مهدی خاقانی اصفهانی - پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر غلامحسن کوشکی
دکتر سید درید موسوی مجاب - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر تهمورث بشیریه