راهنمای منبع نویسی

روش ارجاع به منابع به شرح زیر است:
الف . کتاب :
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب (ایتالیک و غیر سیاه)، نام مترجم، شماره جلد، (ج 1)، شمار چاپ (چ 3)، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.
نحوه درج در فهرست منابع: مثال: [1] سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، فی علوم القرآن. تحقیق ابوالفضل اابراهیم، ج 1، چ 3، تهران، انتشارات، 1363.
ب . نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان،(مخفف) عنوان مقاله داخل گیومه («  »)، نام نشریه  (ایتالیک و غیر سیاه)، دوره، سال انتشار.
مشخصات منابع به زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب ارائه شود.
مقالات برگرفته از رساله/پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توام و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می شود.