مشخصات تيم علمی نشريه


محمد آشوری
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mashooriut.ac.ir
هیبت الله نژندی منش
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
hnajandimaneshgmail.com
ابوالفتح خالقی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه قم، قم، ایران.
ab-khaleghiqom.ac.ir
محسن عینی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران.
mohsen.einiyahoo.com
غلامحسین الهام
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
dr.elhamut.ac.ir
محمدعلی اردبیلی
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
m-ardebilisbu.ac.ir
رحیم نوبهار
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
r-nobaharsbu.ac.ir
محمد عیسائی تفرشی
استاد گروه حقوق خصوصی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
tafreshimodares.ac.ir
محمدجعفر حبیب زاده
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
habibzammodares.ac.ir
جلیل امیدی
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jalilomidiut.ac.ir
محمد فرجیها
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
farajihaymodares.ac.ir
علی خالقی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
akhaleghiut.ac.ir
ابراهیم بیگ زاده
استاد گروه حقوق بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
beigzadehlawhotmail.com
عادل ساریخانی
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه قم، قم، ایران.
adelsariyahoo.com
فریدون جعفری
استادیار حقوق
دانشگاه بوعلی ، همدان، ایران
jafari.fereydoongmail.com

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها