تماس با ما

 
اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، دانشکده حقوق، طبقه دوم، دفتر نشریه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی
دستیار سردبیر دکتر سید دُرید موسوی مُجاب
مدیر اجرایی فریبا حیدری
شماره تلفن ۰۹۳۶۱۳۸۷۸۱۰
آدرس ایمیل clcm@modares.ac.ir
clcm.utm@gmail.com